Důkazy zcela odlišných výroků Policie ČR k určení vzorku konopí, ze kterého je měřen obsah THC, přestože výsledné hodnoty mohou být až stonásobně odlišné, najdete souhrnně ve výrocích policie v průběhu 4 posledních let ZDE

Šesté obvinění za zločin dne 4.12.2015 a opakované nešetření trestních podnětů -důkazy1)   Konfiskace (protokoly) ze dne 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015 na výzkumnické farmě v Ospělově najdete ZDE 

 Video Onkologičtí konopní kriminálníci ze dne 2.9.2015 
(Josef Pospíšil a Marcela Honkýšová, provází Dušan Dvořák)

 
2) Trestní podnět ze dne 1. 10. 2016 najdete ZDE   (Od roku 2009 podáváný trestní podnět na soudce a státní zástupce OS a OSZ Prostějov, např. rok 2012 ZDE


3)   OSZ Prostějov (Mgr. Ivo Černík) dne 14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10   spáchané zločiny popřelo,  najdete ZDE Na stížnost na průtahy policie s obviněním za konfiskaci úrody 3.9. 2014 statni zástupkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová v rozhodnuti ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 uvedla, že v řízení č. j. KRPM-59428 / TČ- 2014 - 141271 policii nařídila vykonat posouzeni znalcem profesorem MUDr. Vladislavem Hosákem falšujícím znalecké posudky a vyloučeným v březnu 2015.


4)   Policie ČR dne 29.10 2015 č.j. KRPM-119907-6/ČJ-2015-1412UO k informacím o konfiskacích rozhoduje v bodu 17, že zločiny nehodlá posuzovat a v bodu 9-14, že nemá zkonfiskované majetky zvážené, najdete ZDE  


5)   Krajské zastupitelství v Brně dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28 odmítá šetřit šestý trestní podnět za spáchané zločiny proti lidskosti najdete ZDE 

 
6)   KSZ Brno dne 20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8 považuje 7 let zákazu vstupu do obecní kaple v Ospělově a vydávání nepravdivých rozhodnutí obcí ve správním řízení za zákonné, najdete ZDE 


7)   KSZ Brno dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2010 neseznalo porušení zákona zločineckého jednání OS a OSZ Prostějov, najdete ZDE 

 
8)   Krajské státní zastupitelství v Brně dne 30.11.2015 pod č.j. SIN 42/2015 nepravdivě uvedlo čísla jednací u Nejvyššího soudu, která se údajně spáchanými zločiny proti lidskosti zabývala, což není pravda, najdete ZDE 

 
9)   OSZ Olomouc dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8 stejně jako Policie ČR dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli trestných činů OS a OSZ v Prostějově najdete ZDE  a KSZ Olomouc dne 19.2.2016 č.j. 2 KZN 3023-2016-10 rovněž zakazuje věc šetřit a označuje stížnost za nedůvodnou,  najdete ZDE 


10)        Rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 uvádí, že KSZ Brno má právo ve svých rozhodnutích nepravdivě uvádět, že spáchané zločiny projednal Nejvyšší soud a není právem stěžovatele domáhat se pravdivých informací, najdete ZDE 


11)        Stížnost Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 4.1.2016 najdete ZDE 

 
12)        Stížnost na rozhodnutí NSZ ze dne 21. 1. 2016 č.j. 6 NZN 1004/2016 k trestné činnosti státních zástupců a soudců, najdete ZDE   


13)        Žádost o stanovisko KS Brno ze dne 28. 1. 2016 najdete ZDE 

 
14)        Stížnost na rozhodnutí OSZ Prostějov (Mgr. Ivo Černík) č.j. ZT 397/2015 - 30 ze dne 2. 2. 2016 (páté obvinění)  najdete ZDE  a rozhodnutí KSZ v Brně dne 1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 označující stížnost za nedůvodnou (Hojdovcová) )  najdete ZDE 


15)        Návrh adresovaný KSZ a OSZ Brno na obnovu (konfiskace 2011) ze dne 15. 2. 2016 najdete ZDE  a nepovolení obnovy konfiskace 2011 OSZ Prostějov (Bártlíková) dne  29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 najdete ZDE 


16)        Policie ČR (Prostějov) rozhodla dne 15.2.2015 č.j. KRPM-58697-36/TČ-2015-141271 o žádosti o informace o znaleckém zkoumání. V odkazu je také doložena námitka advokáta ze dne 1. 3. 2016 na rozhodnutí policie ustanovit znaleckým pracovištěm kliniku prof. Hosáka (police při stažení znalce, znalec Hosák ne, případ je složitý …), najdete ZDE  a trvání policie na znaleckém zkoumání dne 3. 3. 2016 i přesprotest advokáta i ošetřující lékařky Přikrylové najdete ZDE

 
17)        Policie ČR (Prostějov) rozhodla dne 17. 2. 2015 č.j.  KRPM-58697-41/TČ-2015-141271 o předvolání obviněného na 7.3.2016 najdete ZDE 


18)        NSZ opětovně dne 17.2.2016 č.j. 1 SIN 12/2016 a dne 29.2.2016 č.j. 6 NZN 1066-2016-8 odmítá přiznat spáchané zločiny zakazované šetřit (nešetření ze strany ÚOOZ nerozhodnuto), najdete ZDE 
  

19)        Rozhodnutí NSZ ze dne 29.2.2016 č.j. 6 NZN 1066-2016-8 najdete ZDE (reakce NSZ na Stížnost na rozhodnutí protikorupční policie a ÚOOZ věc nešetřit ze dne 17.2.2016 adresovaná NSZ), najdete ZDE 


  20) Zamítnuto (opětovně) šetřit Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, naposledy pak dne 11.2.2016  č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR, Protikorupční policií, naposledy pak dne 5.2016 č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR a Generální inspekcí Policie ČR, naposledy pak dne 26.2 2016 č.j. GI-P-85-6/2016, což najdete ZDE i s č.j. odmítaného stanoviska věc šetřit odborem dohledu MSp ČR při stížnosti ministru spravedlnosti dne 8.2.2016 č.j. MSP-133/2016-OJD-DOH/3Vyjádření soudem určené lékařky, obvinění a ustanovení znalce Hosáka falšujícího posudkyPolicie dne 15.2.2015 č.j. KRPM-58697-36/TČ-2015-141271 a odvolaní ze dne 18.2.2016 na rozhodnutí polciie vydat informace (znalec)

Odvolání ze dne 18.2.2016 se scanem lékařčina vyjádření je uvedeno ZDE

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779000 Olomouc
Policie ČR
Advokáti k TČ dle § 283 TZ

Věc: Odvolání na rozhodnutí P ČR v Prostějově ze dne 15. 2. 2016 č. j. KRPM-58697-37/TČ-2015-141271

1.   Dne 6. 2. 2016 jsem podal v příloze uvedenou žádost o informace týkající se mého sedmého znaleckého zkoumání za poslední 4 roky!
2.   Policie ČR na uvedené otázky vůbec nereagovala! Namísto toho policie vydala rozhodnutí o zrušení zločinecky jednajícího znalce Hosáka, kterého za jeho zfalšovaný posudek odmítá policie i OSZ a KSZ v Olomouci šetřit. Je prý ustanoven nový znalecký ústav, namísto zrušení tohoto nezákonného jednání.
3.   V příloze Vám k tomuto zasílám stanovisko mé soudem určené lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 opakovaně marně žádající zrušení nesmyslné ochranné léčby, namísto řádného šetření zločinů spáchaných prostějovskými soudci a státními zástupci, viz důkazy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/
4.   Navíc: Přestože KSZ v Brně dosud v předmětném pátém obvinění dle § 283 TZ nerozhodlo o porušení zákona státními zástupci a soudci OSZ Prostějov a OS Prostějov a OSZ Prostějov je policii nadřízený orgán a OSZ Prostějov vydal policii přikazující rozhodnutí až po mém obvinění, policie po téměř roce a řadě stížností dne 15. 2. 2016 č. j. KRPM-58697-37/TČ-2015-141271 rozhodla, že ruší znalce Hosáka a určuje nový znalecký ústav, aniž by zodpověděla žádost a věcně se s ní vyrovnala.
5.   Viz též důkazy a naprosté nepravdy ministra vnitra v interpelaci k předmětné věci na  http://ministr-vnitra.blogspot.cz/

Příloha: Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 k justičně exekutivní korupci v předmětné věci


V Olomouci dne 18. února               Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Příloha: Polici ČR – žádost o vydání informace/stanoviska

1.      Statni zástupkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová v rozhodnuti ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 uvedla, že v řízení č. j. KRPM-59428 / TČ- 2014 - 141271 policii nařídila vykonat posouzeni znalcem profesorem MUDr. Vladislavem Hosákem.
2.      Protože Policie ČR ve věci předmětného znaleckého zkoumání žádala v rámci řízení č. j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 o posouzení znalce MUDr. Jiřího Švarce, sdělte, co konkrétně brání posouzení znalcem a vydání rozhodnutí, ve kterém bude označeno jméno znalce a otázky znalci, aby so k otázkám bylo možné v souladu s trestním řádem vyjádřit?

Děkuji

Dne 6. 2. 2016  Dušan Dvořák, MMCA,v.r.

Odvolání na rozhodnutí P ČR v Prostějově ze dne 15. 2. 2016 č. j. KRPM-58697-37/TČ-2015-141271

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779000 Olomouc

Policie ČR
Advokáti k TČ dle § 283 TZ

Věc: Odvolání na rozhodnutí P ČR v Prostějově ze dne 15. 2. 2016 č. j. KRPM-58697-37/TČ-2015-141271

1.   Dne 6. 2. 2016 jsem podal v příloze uvedenou žádost o informace týkající se mého sedmého znaleckého zkoumání za poslední 4 roky!
2.   Policie ČR na uvedené otázky vůbec nereagovala! Namísto toho policie vydala rozhodnutí o zrušení zločinecky jednajícího znalce Hosáka, kterého za jeho zfalšovaný posudek odmítá policie i OSZ a KSZ v Olomouci šetřit. Je prý ustanoven nový znalecký ústav, namísto zrušení tohoto nezákonného jednání.
3.   V příloze Vám k tomuto zasílám stanovisko mé soudem určené lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 opakovaně marně žádající zrušení nesmyslné ochranné léčby, namísto řádného šetření zločinů spáchaných prostějovskými soudci a státními zástupci, viz důkazy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/
4.   Navíc: Přestože KSZ v Brně dosud v předmětném pátém obvinění dle § 283 TZ nerozhodlo o porušení zákona státními zástupci a soudci OSZ Prostějov a OS Prostějov a OSZ Prostějov je policii nadřízený orgán a OSZ Prostějov vydal policii přikazující rozhodnutí až po mém obvinění, policie po téměř roce a řadě stížností dne 15. 2. 2016 č. j. KRPM-58697-37/TČ-2015-141271 rozhodla, že ruší znalce Hosáka a určuje nový znalecký ústav, aniž by zodpověděla žádost a věcně se s ní vyrovnala.
5.   Viz též důkazy a naprosté nepravdy ministra vnitra v interpelaci k předmětné věci na  http://ministr-vnitra.blogspot.cz/

Příloha: Vyjádření MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 k justičně exekutivní korupci v předmětné věci


V Olomouci dne 18. února               Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Příloha: Polici ČR – žádost o vydání informace/stanoviska

1.      Statni zástupkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová v rozhodnuti ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 uvedla, že v řízení č. j. KRPM-59428 / TČ- 2014 - 141271 policii nařídila vykonat posouzeni znalcem profesorem MUDr. Vladislavem Hosákem.
2.      Protože Policie ČR ve věci předmětného znaleckého zkoumání žádala v rámci řízení č. j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 o posouzení znalce MUDr. Jiřího Švarce, sdělte, co konkrétně brání posouzení znalcem a vydání rozhodnutí, ve kterém bude označeno jméno znalce a otázky znalci, aby so k otázkám bylo možné v souladu s trestním řádem vyjádřit?

Děkuji

Dne 6. 2. 2016  Dušan Dvořák, MMCA,v.r.


Podání ze dne 4.2.2016 adresované KSZ Brno na prošetření OSZ Prostějov za opětovné odmítnutí stížnosti na obvinění bez řádného odůvodněníVěc: Stížnost/dohled/dozor nad nezákonným rozhodnutím státního zástupce Mgr. Ivo  Černíka z OSZ Prostějov ze dne 17.2.2016 č.j. 0 ZN 4102/2016-10  najdete ZDE a dále stížnost /dozor nad č.j. ZT 397/2015 -30 ze dne 2.2.2016 na nesmyslnost a nezákonnost (pátého) obvinění za zločin nedovolené výroby drog najdete ZDE